લોકરક્ષક કેડર શારીરીક કસોટી
(૧) તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૯ દરમ્યાન શારીરીક કસોટી યોજવામાં આવેલ.

(૨) શારીરીક કસોટીમાં હાજર રહેલ ઉમેદવારોનું પરિણામ જોવા માટે અહીં કલીક કરો.......

(૩) લોકરક્ષક કેડરની દસ્તાવેજ ચકાસણીનો કાર્યક્રમ અને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે સમાવેશ કરવામાં આવનાર ઉમેદવારોની યાદી ટુંક સમયમાં વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરવામાં આવશે.